Toyoshima Kazutora “shoho”

Shinkage-ryu 25th Grand Master. Shinshin Muso-ryu 2th. Yashin ryutai jutsu 4th.

Currently, he is active as the 25th Sejong family of the Kamikage style at the headquarters dojo in Miyamoto-cho, Koshigaya City, Saitama Prefecture.
For details, please see the homepage of the headquarters dojo.

Profile Picture

Tomio Koide

Shinkage-ryu Hanshi 8Dan Shinshinrensei-Dojo Taigijuku Chairman

Profile Picture